Iska v. Heideloh

n. 24.08.1972

HD C - SchH 1

Ch. Tedesco - Ch. Atibox - Ch. Club Tedesco


Oleg v. Nassau Oranien Eros von Heideloh Witherford Hot Chestnut Witherford Dawn Sky
Bybridge Canteen Kate
Afra ut GŁtsel Assat v. Haus Seefahrt
Dolly v.d. Ostland
Esta von Nassau Oranien Dirk v. Hohholz Godewind v. Dom
Aggi v. Lichtgarten
Nuss v. Moosberg Witherford Hot Chestnut
Lilo v. Moosberg
Bianka v.d. Flottbek Eros von Heideloh Witherford Hot Chestnut Witherford Dawn Sky
Bybridge Canteen Kate
Afra ut GŁtsel Assat v. Haus Seefahrt
Dolly v.d. Ostland
Perle v. Moosberg Witherford Hot Chestnut Witherford Dawn Sky
Bybridge Canteen Kate
Lilo v. Moosberg Lutz v. Fels
Jo v. Moosberg