Mayk v. Nassau Oranien

18.07.1970

SchH1 - Ch International - Klubsieger 77

Iko von Springbach Carlo ut Gütsel Witherford Hot Chestnut Witherford Dawn Sky
Bybridge Canteen Kate
Biene ut GŁtsel Assat v. Haus Seefahrt
Dolly v.d. Ostland
Lira v. Schutting Witherford Hot Chestnut Witherford Dawn Sky
Bybridge Canteen Kate
Bele v. Schutting Wasko v.d. Reiterstadt Verden
Camma v. Letztey Hofen
Kitty von Nassau Oranien Dirk v. Hohholz Godewind v. Dom Rival v. Dom
Romy v. Dom
Aggi v. Lichtgarten Timotius v.d. Reiterstadt Verden
Erda v. Wetterschacht
Esta von Nassau Oranien Dirk v. Hohholz Godewind v. Dom
Aggi v. Lichtgarten
Nuss v. Moosberg Witherford Hot Chestnut
Lilo v. Moosberg