Karlino von Hessen Nassau

n. 26.01.1978

HD: A - SchH 2

Ch. ATIBOX - World Ch. - Ch. Germany - Ch. Austria

Carlino von Nassau Oranien Carlo vom Henningshof Iko von Springbach Carlo ut Gütsel
Lira v. Schutting
Bessy v.d. Engelsburg Erasmus v. Nassau Oranien
Blanka v. Linnefand
Iska v. Heideloh Oleg v. Nassau Oranien Eros von Heideloh
Esta von Nassau Oranien
Bianka v.d. Flottbek Eros von Heideloh
Perle v. Moosberg
Elettra von Hessen Nassau Anko von Fels Cognac v. Eichenburg Cognac v.d. Rehburg
Kitty von Nassau Oranien Dirk v. Hohholz Godewind v. Dom
Aggi v. Lichtgarten
Esta von Nassau Oranien Dirk v. Hohholz
Nuss v. Moosberg